background background

Maacher

Marion Wams

Présidente Commission communale de Jumelage, Membre Commission communale de l’intégration

Ech maache Politik, fir dass déi Generatiounen no eis an enger gesonder Ëmwelt liewe kénnen. Och setzen ech mech fir alternativ Wunnprojekten an, wéi z.B. Méigeneratiounenhäiser a betreit Wunnen.