background background

Maacher

Invitatioun | 25. Oktober 2022 | Info- an Austauschowend

Sécherheet am ländleche Raum
IWWER D’ROLL VUN DER POLICE AM OSTEN VUM LAND

Sécherheet ass Liewensqualitéit. Wat gouf déi lescht Jore fir méi Sécherheet am ländleche Raum ëmgesat? Wat kënne mir nach maache fir d‘Sécherheet an eiser Gemeng an an eiser Regioun och an Zukunft ze garantéieren? Wéi gutt ass eis Police opgestallt a wat kann se am Déngscht vun de Bierger*inne leeschten? Wéi eng Roll hunn hei awer och aner lokal Acteuren ze spillen? 

Kommt an diskutéiert mam Policeminister Henri Kox iwwer e séchert a gutt Zesummeliewen zu Maacher an an eiser ganzer Regioun. 

Dënschdeg
25. Oktober ëm 19H00
Zéintschéier
20, rue de la Poste
Maacher

Invitatioun kucken

Une traduction orale directe en français est assurée !

Live translation to English available!


Sécurité en Milieu rural
LE RÔLE DE LA POLICE À L’EST DU PAYS

La sécurité contribue à notre qualité de vie. Qu’est-ce qui a été fait ces dernières années pour la sécurité dans les zones rurales ? Que pouvons-nous faire pour que cette sécurité soit garantie à l’avenir dans notre commune et notre région ? Comment notre police est-elle organisée et comment se met-elle au service des citoyen.ne.s ? Au niveau local, quels autres acteurs ont aussi un rôle à jouer ? 

Venez discuter avec le ministre de la Police Henri Kox au sujet de la sécurité et le bien vivre ensemble à Grevenmacher et dans toute notre région.

Mardi
25 octobre à 19H00
Zéintschéier
20, rue de la Poste
Grevenmaacher

Invitation