background background

Maacher

Halbzeitbilan

An dëser Publikatioun stellen déi gréng Maacher hire Hallefzäitbilan vir. 

+ 3 Froen un de Marc Krier, grénge Schäffen

+ Prioritéite vum Chantal Gary, gréng Deputéiert 

Halbzeitbilan

————————–

Dans cette publication, déi gréng Maacher présentent leur bilan intermédiaire. 

+ 3 Question à Marc Krier, échevin vert 

+ Les priorités de Chantal Gary, députée verte  

Bilan intermédiaire